autodoorservice.com

No touch switch

No touch switch

แหล่งจ่ายไฟ (สวิตช์) : ปุ่มเซลล์ 3V 2 ชิ้น

แหล่งจ่ายไฟ(ตัวรับ) : AC/DC 12~30V

กระแสไฟฟ้า : 62mA (DC 12V)

ความไวในการรับสัญญาณ : -95dbm

ระยะปล่อย : มากกว่า 30 เมตรในพื้นที่ไม่มีสิ่งกีดขวาง

Scroll to Top
ads3-1
ads2 (1)
ads1 (1)
ads4-1