autodoorservice.com

บทความและข่าวสาร ทั้งหมด

ทำไม? ต้องใช้ระบบจอดรถประตูไม้กั้น

ไม้กั้นรถยนต์ หรือ แขนกั้นรถยนต์ จุดประสงค์การใช้งานเพื่อควบคุม บันทึกรถเข้าออกประตูของอาคาร โรงงาน อาคารที่พัก เช่น คอนโดมิเนียม, แฟลต, อพาร์ทเม้นท์ ฯลฯ หรือใช้ควบคุมการเข้าลานจอดรถยนต์ เพื่อความปลอดภัยจากรถหาย การเก็บค่าจอดรถยนต์รวมถึงการจัดการบริหารลานจอดรถ ฯลฯ

ผลงานติดตั้ง ประตูมอเตอร์

Scroll to Top
ads3-1
ads2 (1)
ads1 (1)
ads4-1