autodoorservice.com

M-202E Wireless Push Button Switch

M-202E Wireless Push Button Switch

แหล่งจ่ายไฟเครื่องส่ง :
DC 6V (แบตเตอรี่เซลล์แบบกระดุม CR2430 3.0V x 2 หรือใกล้เคียง)

แหล่งจ่ายไฟตัวรับสัญญาณ : AC/DC 12~36V

อายุการใช้งานแบตเตอรี่ : >20,000 ครั้ง

ระยะการส่ง : >5m

Scroll to Top
ads3-1
ads2 (1)
ads1 (1)
ads4-1