autodoorservice.com

TS2000 PRO

TS2000 PRO

ความเร็วการเปิด-ปิด  30 คน / 1 นาที

เซ็นเซอร์อินฟราเรด 1 คู่

ความกว้างของเลน 500 มม.

สามารถติดตั้งทั้งภายใน / ภายนอก (พื้นที่ร่ม)

รองรับการเปิด-ปิด สูงสุด 2 ล้าน

Scroll to Top
ads3-1
ads2 (1)
ads1 (1)
ads4-1