autodoorservice.com

EC10

EC 10

รองรับลิฟท์ : 10 ชั้น

รองรับลายนิ้วมือ : 3,000

รองรับบัตร RFID : 30,000

รายการบันทึก : 100,000

การเชื่อมต่อ : TCP/IP , RS485

การเชื่อมต่อกับ EX16 สูงสุด 3 บอร์ด

Scroll to Top
ads3-1
ads2 (1)
ads1 (1)
ads4-1