autodoorservice.com

FBL5000 PRO

FBL5000 PRO

ความเร็วการเปิด-ปิด  30 คน / 1 นาที

เซ็นเซอร์อินฟราเรด 6 คู่

ความกว้างของเลน 660 มม. (ตัวเลือกเสริม 900 มม.)

สามารถติดตั้งทั้งภายใน / ภายนอก (พื้นที่ร่ม)

รองรับการเปิด-ปิด สูงสุด 5 ล้าน

Scroll to Top
ads3-1
ads2 (1)
ads1 (1)
ads4-1