autodoorservice.com

MARS PRO F1000

MARS PRO F1000

ความเร็วการเปิด-ปิด  30 คน / 1 นาที

เซ็นเซอร์อินฟราเรด 16 คู่

ความกว้างของเลน 650 มม.  (ตัวเลือกเสริม 900 มม.)

สามารถติดตั้งทั้งภายใน / ภายนอก (พื้นที่ร่ม)

รองรับการเปิด-ปิด สูงสุด 10 ล้าน

Scroll to Top
ads3-1
ads2 (1)
ads1 (1)
ads4-1